kansas_statehouse_exterior

The exterior of the Kansas Statehouse building in Topeka.